xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.สผ.-เชฟรอนยื่นชิงสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 24

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผย 2 บริษัทสนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 คาดได้ผู้ชนะภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศในระยะยาว ล่าสุด ปตท.สผ.-"เชฟรอน"แจ้งยื่นฯขอสิทธิสำรวจและผลิตแล้ว

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
เปิดเผยว่า หลังจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ในการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/65 G2/65 และ G3/65 ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้บริษัทที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนและเงื่อนไขต่างๆ ได้จากทั่วโลก โดยเปิดห้องศึกษาข้อมูล (Data room) ให้บริษัทต่างๆ เข้าศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการยื่นขอสิทธิฯ พร้อมทั้งจัดประชุม The 24th Thailand Petroleum Bidding Round Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้งแนวทาง ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิฯ ในรูปแบบออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีบริษัทสนใจยื่นคำขอสิทธิฯ ทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท
 
ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดให้ยื่นคำขอสิทธิฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ซึ่งมีบริษัทที่สนใจร่วมยื่นขอสิทธิฯ จำนวน 2 ราย โดยเอกสารการยื่นขอสิทธิฯ ประกอบด้วย คำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เอกสารแสดงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวมทั้งข้อเสนอข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ ซึ่งการพิจารณาคำขอสิทธิฯ ดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดำเนินตามขั้นตอนทุกอย่างด้วยความโปร่งใส รัดกุม และรอบคอบ โดยเชื่อมั่นว่ากลไกต่างๆ ในการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจะสามารถทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นขอสิทธิฯ ทุกรายในครั้งนี้ได้
 


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะพิจารณากลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ ในเบื้องต้นของบริษัทผู้ยื่นคำขอสิทธิฯ ก่อนเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่างสัมปทานปิโตรเลียม คณะกรรมการปิโตรเลียม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาตามลำดับ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตได้ราวเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สำหรับการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 24 นี้ นับเป็นการสร้างโอกาสกับประเทศไทยในการนำทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ของประเทศซึ่งนับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่าได้ยื่น ขอสิทธิ ทั้ง 3 แปลง ส่วน บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด   แจ้งว่า ได้ยื่นข้อเสนอประมูลขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 อย่างเป็นทางการ

โดยระบุว่า อนาคตของพลังงานไทยที่มั่นคง จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน และความเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของภาคพลังงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน – รวมไปถึงวิถีทางในการที่เราจะพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำร่วมกันในอนาคต ข้อเสนอดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงความรู้ความเข้าใจในสภาพทางธรณีวิทยาของอ่าวไทย ที่สั่งสมจากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ความสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานทั่วโลก ตลอดจนจุดแข็งจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งติดตั้งของแหล่งผลิตอื่นๆ ที่เชฟรอนเป็นผู้ดำเนินงานในอ่าวไทย อันจะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถจัดหาพลังงานให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และสะอาดยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น