xs
xsm
sm
md
lg

บีแอลซีพีร่วมอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปี 2565

เผยแพร่:   ปรับปรุง:โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล (International Coastal Clean-up) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเล 

โดยขยะที่จัดเก็บได้บางส่วนจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อหวังแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ 14 คืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

 
 


ทั้งนี้ บีแอลซีพีดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)
กำลังโหลดความคิดเห็น