xs
xsm
sm
md
lg

บวท. MOU การบินจีน เพิ่มความคล่องตัวจราจรทางอากาศระหว่างกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"บวท.-การบินจีน" ลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือการบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ รองรับการขยายตัวด้านขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างหน่วยงาน Air Traffic Management Bureau Civil Aviation Administration of China (ATMB/CAAC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) พร้อมด้วยนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และ Mr. Tao Ma, Regional Director, ICAO APAC Office, Mr. Hu Zhen Jiang รองผู้อำนวยการ CAAC ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. และ Mr. Che Jin Jun, Director General of ATMB/CAAC ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ณ กระทรวงคมนาคม  

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนในการส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการจราจรทางอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมกันพัฒนาการให้บริการจราจรทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และแสดงบทบาทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคของทั้งสองประเทศ ผ่านการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรทางอากาศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศ เสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ขยายผลองค์ความรู้ด้านการบริหารการจราจรทางอากาศไปในวงกว้าง เป็นพื้นฐานการต่อยอดสังคมอุดมปัญญา หรือ Knowledge Based Society รวมถึงสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้านการจราจรทางอากาศของทั้งสองประเทศ


โดยประโยชน์ทางด้านการบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ ที่ได้รับจากบันทึกความเข้าใจฯ (MOU) ฉบับนี้ ประกอบด้วย

1. การร่วมพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศูนย์ Operational Management Center ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นศูนย์บริหารข้อมูลการจราจรทางอากาศของประเทศ จะเป็นการยกระดับของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนาวิธีปฏิบัติด้าน Cross Border ATFM ตามมาตรฐาน ICAO

2. ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างช่องทางในการบูรณาการการจราจรทางอากาศในเส้นทางระหว่างประเทศ ทำให้สามารถพยากรณ์/ลดการออก Flight Restriction เช่น Minutes-in-trials หรือ Miles-in-trials ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (ลด/ยกเลิกการบินวนรอเข้าน่านฟ้า) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของอุตสาหกรรมการบินพลเรือน ตามแนวทาง CORSIA

3. ประเทศไทย โดย บวท. จะได้ร่วมมือกับ ATMB/CAAC ในการร่วมกันพัฒนามาตรฐาน Cross Border ATFM ในเวที ICAO ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นรัฐภาคีที่มีบทบาทสูงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
กำลังโหลดความคิดเห็น