xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เข้มน้ำหนักบรรทุก ตั้งด่านเคลื่อนที่ตรวจรถบนถนน 5 สาย พื้นที่ชลบุรี และระยอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว

วันที่ 8 ส.ค. 2565 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ได้จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จำนวน 5 สายทาง ดังนี้

1. ถนนสาย รย.4006 แยก ทล.3143-บ้านหนองสนม อ.บ้านค่าย, นิคมพัฒนา, เมือง จ.ระยอง
2. ถนนสาย รย.4058 แยก ทล.3137-บรรจบ ทล.344 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
3. ถนนสาย รย.4005 แยก ทล.3377-บ้านชุมแสง อ.เขาชะเมา, แกลง, วังจันทร์ จ.ระยอง
4. ถนนสาย ชบ.3026 แยก ทล 344-บ้านหนองชาก อ.บ้าน จ.ชลบุรี
5. ถนนสาย ชบ.4048 แยก ทล.3245-บ้านศรีเจริญทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบท และเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย

อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและจะเวียนจัดตั้งด่านตรวจฯ ไปยังเส้นทางอื่นๆ ให้ทั่วถึงต่อไป หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146


กำลังโหลดความคิดเห็น