xs
xsm
sm
md
lg

กรมทางหลวงคว้ารางวัลดีเด่น การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"กรมทางหลวง” ได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทโครงการหน่วยงานรัฐที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) ประจำปี 2564

ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายและติดตามกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ส.ค. 65 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มอบรางวัล ในงาน การประชุมวิชาการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด "47 ปี สผ. สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยมีโครงการของกรมทางหลวงได้รับรางวัล "ระดับดีเด่น" จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด และโครงการทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองเชียงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1211-แยกทางหลวงหมายเลข 1207

การจัดงานมอบรางวัล ElA Monitoring Awards 2021 ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในโอกาส 30 ปี ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการมอบรางวัล EA Monitoring Awards 2021 มอบรางวัลเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม และการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับเทศบาลภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 และในส่วนของการประชุมวิชาการฯ จะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น