xs
xsm
sm
md
lg

57 รง.น้ำตาลยื่นประธานวุฒิสภาค้านเพิ่ม "กากอ้อย" เป็นผลพลอยได้ในร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศยื่นหนังสือต่อประธานวุฒิสภาเพื่อคัดค้านเพิ่มคำนิยาม ‘กากอ้อย’ เป็นผลพลอยได้ในร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ชี้เป็นการทำลายโครงสร้างระบบอุตสาหกรรม ย้ำชัดจะไม่เข้าร่วมบริหารกฎหมายที่สร้างความขัดแย้งให้แก่ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ฉุดขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกลดลง

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย
เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศได้ร่วมกันยื่นหนังสือคัดค้านร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ที่เพิ่ม “กากอ้อย” ในคำนิยาม “ผลพลอยได้” ต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา โดยหากร่างแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมวุฒิสภาและถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายนั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมและกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย

ทั้งนี้ ร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับดังกล่าว ซึ่งผิดหลักนิติธรรมที่ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายโรงงานน้ำตาลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงตามโครงสร้างกฎหมายนี้เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น จึงขาดผู้เกี่ยวข้องที่จะให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย และขัดต่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กระทบสิทธิความเป็นเจ้าของ โดย “กากอ้อย” ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินและผลประโยชน์ของโรงงานที่เป็นผู้ซื้ออ้อยตามสัญญา และโรงงานต้องลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อกำจัด “กากอ้อย” ที่เป็นของเสียไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดต่อเศรษฐกิจไทย

“โรงงานน้ำตาลประกาศชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วมบริหารกฎหมายฉบับนี้หากมีการประกาศใช้ เพราะจะสร้างความไม่เป็นธรรม นำไปสู่ความขัดแย้งและแตกแยกไม่สิ้นสุด ฉุดอุตสาหกรรมให้ถอยหลังไม่ให้เกิดการพัฒนา เป็นกฎหมายที่ผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา และยังขัดต่อหลักปรัชญาของ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลฉบับเดิม ที่ต้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หากพืชเกษตรอื่นออกกฎหมายในลักษณะเช่นนี้ จะไม่เกิดการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรต่อเนื่องอย่างแน่นอน” นายปราโมทย์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น