xs
xsm
sm
md
lg

“ไทยออยล์” กำหนด Record Date ใหม่ 19 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ไทยออยล์แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสํามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหม่เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2565 หลังได้ยกเลิกวัน Record Date ไปก่อนหน้านี้

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) เปิดเผยความคืบหน้าการระดมทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนว่า ตามที่บริษัทไทยออยล์เปลี่ยนแปลงยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สืบเนื่องด้วยสถานการณ์ความผันผวนของราคาหุ้นกลุ่มบริษัทโรงกลั่นน้ำมันในขณะนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาในการดำเนินงานตามแผนงานการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อไป โดยได้กําหนดให้วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสํามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งใหม่แทนวัน Record Date เดิมที่ยกเลิกไป โดยบริษัทจะแจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน อัตราการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นไปตามเดิมทุกประการตามที่ได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนหน้านี้ โดยบริษัทใคร่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย เว้นแต่การขายและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีถิ่นอยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ จีน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง เยอรมนีออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีถิ่นอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ดังนี้คือ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมนี ฝรั่งเศส รวมถึงประเทศอื่นๆ ตามที่บริษัทอาจจะกำหนดและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมภายหลัง (ถ้ามี)
กำลังโหลดความคิดเห็น