xs
xsm
sm
md
lg

เปิดสนามบินเชียงรายแล้ว CAAT อนุมัติให้บริการตั้งแต่ 4 ทุ่ม วันที่ 4 ส.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:CAAT ตรวจสอบมาตรฐานแล้ว อนุมัติเปิดสนามบินเชียงรายตั้งแต่เวลา 22.30 น. 4 ส.ค. 65 เป็นต้นไป หลังเคลียร์รันเวย์ ทดสอบระบบไฟฟ้า

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) แจ้งออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) “ยกเลิกการปิดทางวิ่ง” จากกรณีเหตุการณ์อากาศยานลื่นไถลออกนอกทางวิ่ง ณ ทชร. ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2565 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามการเดินทางกับสายการบินโดยตรง

ตามที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้ดำเนินการแก้ไขกายภาพสนามบินเชียงราย ให้กลับมาพร้อมสำหรับเปิดใช้งานได้ตามปกติ โดยได้ดำเนินการดังนี้

1. ปรับระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณที่อากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง

2. ดำเนินการกำจัดวัตถุแปลกปลอม (FOD) ออกนอกทางวิ่ง และตรวจสอบอีกครั้งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ (FOD Walk Inspection)

3. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบินที่ได้รับความเสียหายจากกรณีที่อากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง และดำเนินการทดสอบระบบไฟทางวิ่ง การปรับค่าความสว่างของระบบไฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4. ซ่อมแซมคอนกรีตบริเวณรอบบ่อ Manhole ให้มีสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันอย่างฉับพลันในบริเวณดังกล่าว

5. ตรวจสอบพื้นผิวทางวิ่งบริเวณที่ Dolly ของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศยานเคลื่อนผ่าน เนื่องจากล้อของ Dolly อาจส่งผลกระทบต่อพื้นผิวทางวิ่งขณะทำการเคลื่อนย้าย

6. ทดสอบความเสียดทานของทางวิ่ง (Friction Test)

โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ได้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว พิจารณาว่า สนามบินเชียงรายได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และกายภาพสนามบินที่ได้รับความเสียหายเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะกลับมาเปิดให้บริการสาธารณะอีกครั้ง โดยให้สนามบินต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

ในการนี้ สนามบินเชียงรายจึงมีคำขออนุมัติเปิดใช้งานสนามบินตามปกติ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้ทำการเปิดใช้งานสนามบินได้ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วันนี้ (วันที่ 4 ส.ค.) เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น