xs
xsm
sm
md
lg

กรมโรงงานจับมือ สมอ.-วศ.ยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน สาขาสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) บูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมของไทยสู่มาตรฐานสากล เน้นตรวจกำกับด้วยมาตรฐานเดียว ลดความซ้ำซ้อน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ.มีภารกิจในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการระบายมลพิษ รวมทั้งการตรวจวัดวิเคราะห์มลพิษอุตสาหกรรม การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ การให้คำแนะนำปรึกษาเผยแพร่เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทดสอบรวมถึงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน ซึ่งปัจจุบัน กรอ.รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชนทั่วประเทศจำนวน 277 ราย ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนรวมทั้งสิ้น 2,827 ราย

ที่ผ่านมา กรอ.ได้ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน อย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของ กรอ. (Good Laboratory Practice/Department of Industrial Works; GLP/DIW) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 (มอก.17025)

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ระหว่าง กรอ. สมอ. และ วศ.ในครั้งนี้จะทำให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (มอก.17025) ในสารมลพิษที่ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน (Standard Method) แล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียนโดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำอีก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสสำหรับบุคลากร ซึ่ง วศ.จะได้ให้การรับรองความสามารถตาม ISO/IEC 17024 สาขาการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับ กรอ.ได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำอีกเช่นกัน

“กรอ.จะเร่งส่งเสริม สนับสนุนและสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการถ่ายโอนงาน ทดสอบมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันที่จะทำให้โรงงานและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นแล้ว จะได้เร่งพัฒนาระบบทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมกับเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเข้ากับระบบอื่นๆ ของ กรอ. เช่น ระบบรายงานตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลและสอดรับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ” อธิบดีกรมโรงงานฯ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น