xs
xsm
sm
md
lg

"ศักดิ์สยาม" เซ็นตั้ง กก.ระดับกระทรวง 2 ชุด สอบคานสะพานกลับรถพระราม 2 พัง สั่งยกเครื่องมาตรการคุมก่อสร้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"ศักดิ์สยาม" ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงฯ 2 ชุด สอบเหตุคานสะพานกลับรถพระราม 2 พัง และจัดระเบียบมาตรการก่อสร้างใหม่ เพิ่มการตรวจซ้ำ ล้อมคอกไม่ให้เกิดเหตุอีก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในนามกระทรวงคมนาคม ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุคานสะพานกลับรถโครงการบูรณะและปรับปรุงสะพานทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ตอน 2       จังหวัดสมุทรสาคร พังถล่ม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และได้สั่งการให้กรมทางหลวง (ทล.) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่อย่างเต็มที่ พร้อมให้คำมั่นว่าอุบัติเหตุในลักษณะนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก

โดยนายศักดิ์สยามได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงขึ้น จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้มีความเหมาะสม กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน สำหรับกรณีโครงการบูรณะ และปรับปรุงสะพานดังกล่าว และคณะกรรมการจัดระเบียบมาตรการควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติระยะยาวสำหรับโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการที่จะต้องมีการก่อสร้างในพื้นที่ที่ยังต้องมีการให้บริการประชาชน

โดยคณะกรรมการระดับกระทรวงที่จะรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาระยะยาว จะมาช่วยกำกับดูแลตรวจสอบระบบการควบคุมการก่อสร้างที่มีอยู่เดิม และนำมาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด โดยจะเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การนำระบบ Safety Audit มาใช้ ในระหว่างการก่อสร้างของทุกหน่วยงานในสังกัดที่มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมต่อไป

โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดอุบัติเหตุคานสะพานกลับรถ โครงการบูรณะและปรับปรุงสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ตอน 2 จังหวัดสมุทรสาคร พังถล่ม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มีรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เป็นประธานกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร ร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง วิเคราะห์ข้อเท็จจริงสาเหตุของการถล่มของคานสะพานกลับรถตามหลักวิศวกรรมและความรับผิดชอบมาตรฐานการบริหารงานก่อสร้าง รวมทั้งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา และพิจารณาแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างปลอดภัย และตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

2. คณะกรรมการจัดระเบียบมาตรการควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิศวกร ร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบระบบการควบคุมการก่อสร้างที่มีอยู่เดิม และนำมาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด โดยจะเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การนำระบบ Safety Audit มาใช้ ในระหว่างการก่อสร้างของทุกหน่วยงานในสังกัดที่มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานและกำกับดูแลที่ทันสมัย ปลอดภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรก และจะกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงคมนาคม โดยคณะกรรมการจัดระเบียบมาตรการควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะได้จัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก


กำลังโหลดความคิดเห็น