xs
xsm
sm
md
lg

เดินทางฟื้น! คมนาคมเผย ก.ค. 65 ยอดผู้โดยสารระหว่างประเทศพุ่ง 118%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:คมนาคมเผยเดินทางระหว่างประเทศฟื้น ก.ค.นักท่องเที่ยว-ผู้โดยสารพุ่ง 118% รวมทุกโหมดกว่า 2 ล้านคน เฉพาะขาเข้ากว่า 1 ล้านคน เทียบช่วง 6 เดือนแรกปี 65 มีเฉลี่ย 5 แสนคน/เดือน

กระทรวงคมนาคมรายงานถึงปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2565 ว่า ในภาพรวม เดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้า-ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 2,050,744 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ที่มีเฉลี่ยเดือนละ 575,837 คน ซึ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1,055,608 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 482,719 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 118.68%

โดยรูปแบบการเดินทางในเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่าทางอากาศมีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็น 99.13% รองลงมาคือ ทางถนน 0.77% ทางราง 0.05% และทางน้ำ 0.05% 
ทั้งนี้ ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ โดยจำแนกตามรูปแบบการเดินทาง มีดังนี้

ทางถนน เดือนกรกฎาคม 2565 มีผู้โดยสารรวม 42,646 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร 25,895 คน เป็นการเดินทางเข้าประเทศ 16,968 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 6,711 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 152.84%

โดยพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางในเส้นทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้มีนโยบายให้ บขส.เปิดให้บริการผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศจำนวน 10 เส้นทาง โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ได้แก่

1) มุกดาหาร-สะหวันนะเขต                                                
2) หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์
3) อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
4) อุบลราชธานี-เมืองปากเซ
5) ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์
6) กรุงเทพมหานคร-นครหลวงเวียงจันทน์
7 ) นครพนม-ท่าแขก  
8) อุดรธานี-ท่าอากาศยานอุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง
9) เชียงราย-แขวงบ่อแก้ว
10) เส้นทางเลย-แขวงหลวงพระบาง
 
ทางน้ำ เดือนกรกฎาคม 2565 มีผู้โดยสารรวม 325 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 267 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 21.72% โดยสัดส่วนการเดินทางระหว่างท่าเรือชายแดนกับเรือยอชต์ในเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่ามีปริมาณการเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 179 คน (56%) และมีปริมาณการเดินทางด้วยเรือยอชต์ 142 คน (44%)
 
ทางราง เดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณผู้โดยสารรวม 4,609 คน พบว่ามีปริมาณการเดินทางขาเข้า 2,161 คน คิดเป็น 47% และมีปริมาณการเดินทางขาออก 2,448 คน คิดเป็น 53% หรือสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกคิดเป็น 47:53 โดยขณะนี้ การเดินทางในระบบรางได้มีการเปิดเดินรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น เช่น รถไฟเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น
 
ทางอากาศ เดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณผู้โดยสารรวม 2,003,164 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปริมาณผู้โดยสารเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 931,512 คน เป็นการเดินทางขาเข้าประเทศจำนวน 1,036,154 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 480,215 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 115.77%

โดยมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1,492,690 คน คิดเป็น 76% มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 245,168 คน คิดเป็น 11% และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 265,306 คน คิดเป็น 13%
 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวยืนยันความพร้อมในการรองรับการบริการการเดินทางของนักเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ โดยประกาศยกเลิกมาตรการเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนดให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างเสรี ประกอบกับการยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass หรือ COE ของชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ

และได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ บูรณาการร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในทุกมิติ และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
 
 
กำลังโหลดความคิดเห็น