xs
xsm
sm
md
lg

สศอ.จับมือ ธปท.จัดทำ MPI รายภูมิภาค หวังใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดภาวะ ศก.เชิงลึก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สศอ.จับมือ ธปท.จัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายภูมิภาค ใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ และติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์อุตสาหกรรมรายภูมิภาคในเชิงลึกเป็นประจำทุกเดือน ระยะแรกนำร่อง 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ หวังใช้ประโยชน์เป็นการภายในสำหรับหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นลำดับแรกก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อไป

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกันจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) รายภูมิภาค โดยจะใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์อุตสาหกรรมรายภูมิภาคในเชิงลึกเป็นประจำทุกเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระยะแรกจะนำร่องจัดทำใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

“ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาคจะเป็นข้อมูลสำคัญหนึ่งในการใช้ประโยชน์ในเชิงรุกสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกำหนดทิศทางหรือนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์และนโยบายสำคัญทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจรายภูมิภาค เช่น ผลกระทบของความเสียหายจากน้ำท่วม และผลกระทบจากการปิดโรงงานอุตสาหกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค” นายทองชัยกล่าว

สำหรับการนำร่องใน 3 ภูมิภาค ได้มีการพิจารณาโครงสร้างอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค กำหนดกรอบตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และคัดเลือกวิธีการในการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาคที่สอดคล้องกับการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดย สศอ.และ ธปท.จะนำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาคที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาแล้ว รวมถึงผลการวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นการภายในสำหรับหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นลำดับแรกก่อน จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง และดำเนินการเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการต่อไป

“สศอ.ได้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาการปรับปรุงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการสะท้อนสถานการณ์อุตสาหกรรมในระดับรายสาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ยังไม่มีความครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ในมิติอื่นๆ โดยเฉพาะโครงสร้างเศรษฐกิจแต่ละพื้นที่ของประเทศ จึงได้จัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายทองชัยกล่าว

ปัจจุบัน สศอ.ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ iSingleForm เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ส่งผลให้ได้รับข้อมูลการประกอบกิจการจากโรงงานที่จะนำมาจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
กำลังโหลดความคิดเห็น