xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.ชวนคนไทยเปลี่ยนใช้รถยนต์ไฟฟ้า ได้ลดภาษีประจำปี 80%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการขนส่งฯ ชวนคนไทยใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ลดภาษี 80% เผย ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีประจำปีแล้ว เร่งชี้แจงข้อมูลคณะกรรมการกฤษฎีกาเดินหน้าบังคับใช้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตามแผนการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และปริมาณ PM 2.5 ในอากาศ

กรมการขนส่งทางบกจึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการลดอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่จดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ลงร้อยละ 80 ของอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

หลังจาก ครม.ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... แล้ว  กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการประสานข้อมูลชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีประจำปีให้เจ้าของรถได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่ง ครม.เห็นชอบมาตรการทางภาษีเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ 1. ลดอัตราภาษีประจำปีลงร้อยละ 80 จากอัตราที่กำหนดตามขนาดของรถเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2568 ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวมากกว่า 128,000 คัน

2. การยกเว้นอากร ศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ได้แก่ รถยนต์นั่งทั่วไป รถยนต์โดยสารสำหรับไม่เกิน 10 คน รถกระบะแบบพลังงานไฟฟ้า ที่ประกอบผลิตภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ร่างประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึง 31 พฤษภาคม 2568
กำลังโหลดความคิดเห็น