xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ 2 รายการ “ส้มโอปราจีน-พุทรานมบ้านโพน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“พาณิชย์” ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ 2 รายการ “ส้มโอปราจีน” ของดีจังหวัดปราจีนบุรี และ “พุทรานมบ้านโพน” ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ เพิ่มความต้องการบริโภค และช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ล่าสุดขึ้นทะเบียน GI ทั้งประเทศรวม 161 สินค้า สร้างรายได้กว่า 4.2 หมื่นล้านบาท

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มอีก 2 สินค้า คือ “ส้มโอปราจีน” จังหวัดปราจีนบุรี และ “พุทรานมบ้านโพน” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทั้ง 2 รายการเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่น ซึ่งมั่นใจว่าการขึ้นทะเบียน GI ในครั้งนี้จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลไม้ ช่วยเพิ่มความต้องการบริโภค ช่วยสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของ “ส้มโอปราจีน” เป็นส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ขาวแตงกวา รสชาติหวาน ไม่ขม ไม่ซ่าลิ้น เปลือกบาง เนื้อเยอะ เมื่อครบกำหนดเก็บเกี่ยวสามารถตัดจากต้นแล้วปอกเปลือกรับประทานได้เลย ไม่ต้องรอลืมต้น ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

ส่วน “พุทรานมบ้านโพน” มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น เนื้อละเอียดสีขาว ฉ่ำน้ำ กรอบ รสชาติหวาน มีผลกลมหรือกลมรี ผิวเปลือกสีเขียวหรือเขียวอ่อน เปลือกบาง ก้านขั้วผลเป็นร่องลึก ปลูกและผลิตในอำเภอคำม่วงและอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 21 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย รวม 161 สินค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 42,000 ล้านบาท และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไม่ให้ถูกกดราคาสินค้าเกษตร

วิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และมีคุณภาพ มีชื่อเสียง สามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368
กำลังโหลดความคิดเห็น