xs
xsm
sm
md
lg

“กนอ.” หวังนิคมฯ อัจฉริยะดึงดูดการลงทุน หลังบอร์ด BOI อัดสิทธิประโยชน์เพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“วีริศ” เผยข่าวดีนักลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหลังบอร์ด BOI ปรับเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนกิจการนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และหากอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มร้อยละ 50 เป็นระยะ 5 ปี

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.มุ่งผลักดันให้มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate : Smart IE) ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดย กนอ.ร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ศึกษาเพื่อจัดทำสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate : Smart IE) และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม (Smart Industrial Zone : Smart IZ)

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือบอร์ด BOI ได้เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่ Smart Facilities, Smart IT, Smart Energy, Smart Economy และบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ อย่างน้อยอีก 1 ใน 3 ด้าน คือ Smart Good Corporate Governance, Smart Living และ Smart Workforce พร้อมทั้งยกเลิกเงื่อนไข ห้ามตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ นอกจากนี้ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม ทั้งที่ยังไม่สิ้นสุดหรือสิ้นสุดแล้ว และโครงการที่ไม่เคยได้รับการส่งเสริม สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม หรือขอรับการส่งเสริมเพื่อยกระดับเป็นนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะได้เช่นกัน รวมทั้งยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปีเพิ่มเติม


“ระบบอัจฉริยะด้านต่างๆ ประกอบด้วย Smart Facilities Smart IT Smart Energy Smart Economy Smart Good Corporate Governance Smart Living และ Smart Workforce การปรับปรุงหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ในครั้งนี้จะช่วยให้นักลงทุนที่สนใจลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate : Smart IE) และพื้นที่ประกอบการอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม (Smart Industrial Zone : Smart IZ) สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของบีโอไอได้ง่ายขึ้น ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ และอำนวยความสะดวกต่อการประกอบกิจการในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น” นายวีริศกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น