xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันอัญมณีฯ ลงนาม MOU ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมือเพิ่มพูนความรู้นิสิต นักศึกษา ประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับแก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป หวังนำไปต่อยอดช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับแก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เช่น การจัดฝึกอบรม การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น และยังเป็นการผลักดันและพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในด้านการสำรวจ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนากิจกรรม การจัดการแหล่งเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะผลักดันด้านการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ให้สามารถต่อยอดในภาคธุรกิจ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมต่อไป

ทั้งนี้ ในการลงนาม MOU ดังกล่าว มีนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อํานวยการ (เทคนิค) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และนายอภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ขณะเดียวกัน ในช่วงการลงนาม สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงานเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับครบวงจร โดยมี ผศ.ดร. สมฤดี สักการเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายทนง นายชเนนทร์กันต์ จักรวาลวิบูลย์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และดร.มณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิจัย ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย ในการผลิตผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยด้วย

สำหรับ GIT เป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่มีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของสถาบันฯ คือ การวิจัยครบวงจร ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมไปถึงความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน และด้านการตลาด ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และยังสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

ผู้ที่สนใจงานด้านวิจัย สามารถศึกษาผลงานวิจัยของสถาบันฯ ได้ที่ https://elibrary.git.or.th หรือสามารถเดินทางเข้ามาที่ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-634-4999 ต่อ 102
กำลังโหลดความคิดเห็น