xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม”เช็กแผนรถไฟฟ้า”ชมพู-เหลือง”ให้ประชาชนนั่งฟรี ช่วงเดินรถเสมือนจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“ศักดิ์สยาม”เช็กแผนรถไฟฟ้า”ชมพู-เหลือง”เตรียมเปิดให้ประชาชนนั่งฟรี ช่วงเดินรถเสมือนจริง คาดม.ค.-ก.พ. 66เริ่มเปิดบริการบางส่วน เร่งใช้บัตร EMV ลดค่าแรกเข้า พร้อมแพคเกจตั๋วราคาถูกเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายอื่น

วันที่ 16 มิ.ย. 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)

@ แผน”สีเหลือง”พร้อมเปิดบริการบางส่วน ม.ค. 66 “สีชมพู”ก.พ. 66

โดยรายงานการก่อสร้างปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ระยะทาง 30.4 กม. มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 92.93 % มีแผนเปิดให้บริการบางส่วนของเส้นทางในเดือนมกราคม 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2566

ส่วนสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. มีความคืบหน้า 88.51 % มีแผนเปิดให้บริการบางส่วนของเส้นทางในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2566

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการ ทั้งในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้า และการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับระบบคมนาคมขนส่งรอง เช่น รถโดยสารประจำทางและเรือโดยสาร ตลอดจนการพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม

@“ศักดิ์สยาม” สั่งเปิดให้ประชาชนนั่งฟรี ช่วงเดินรถเสมือนจริง

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในการประชุมครั้งแรก (Kick-off Meeting) ของคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการ ในวันนี้ ได้มอบหมายนโยบายให้คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ดำเนินการเตรียมความพร้อมฯ ได้แก่

1. คณะอนุกรรมการด้านการเดินรถ การเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง และการประเมินคุณภาพ ซึ่ง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ และทดสอบเดินรถจนเห็นว่ามีความปลอดภัยแล้ว และตรวจสอบความพร้อมของสถานี และแนวเส้นทางเดินรถให้มีความปลอดภัย โดยเห็นควรว่าการทดลองเปิดให้บริการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) โดยไม่เก็บค่าบริการ เพื่อให้ทราบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
นอกจากนี้ ให้จัดทำแผนการเดินรถให้มีความชัดเจน และเร่งรัดการเปิดให้บริการตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการจัดการขนส่งสาธารณะระบบรอง เช่น รถโดยสาร ให้สอดคล้องกับการเปิดให้บริการ

ทั้งนี้ให้นำประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคจากโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงถอดบทเรียนมาพิจารณาประยุกต์ใช้และ เตรียมการลดผลกระทบของประชาชนด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้โดยสาร และผู้อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง เช่น ข้อร้องเรียนเรื่องเสียงและฝุ่นละออง และการคืนพื้นที่ผิวจราจรจากการก่อสร้าง เป็นต้น

2.คณะอนุกรรมการด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร ให้มีการนำเทคโนโลยีบัตรโดยสารในรูปแบบ EMV (Europay Mastercard Visa) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นผลดีช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายบัตร และให้พิจารณาการลดค่าแรกเข้าการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อน โดยให้พิจารณาบนพื้นฐานตามเงื่อนไขของสัญญา และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และจัดทำรูปแบบอัตราค่าโดยสารแบบแพคเกจ ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อตามแนวเส้นทาง

3. คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะ นั้นให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น แผนการเปิดให้บริการ แนวทางการเชื่อมต่อขนส่งมวลชนระบบอื่นๆ โดยประชาสัมพันธ์ให้กระชับสม่ำเสมอ และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เป็นต้น และให้ตรวจสอบข่าวเท็จที่คลาดเคลื่อนต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ และชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว

4.คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมการขอพระราชทานนามแนวเส้นทางโครงการให้ประสานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการขอพระราชทานนามแนวเส้นทางโครงการทั้ง 2 สาย โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายงานข่าวแจ้งว่ารถไฟฟ้าสายสายสีเหลืองมีแผนเปิดเดินรถบางส่วน (Partial Operation)เดือนม.ค. 2566 จากสถานีภาวนา-สถานีสำโรงจำนวน 22สถานี และเดือนมิ.ย.2565เปิดเดินรถเต็มเส้นทางตั้งแต่สถานีลาดพร้าว -สถานีสำโรง จำนวน 23สถานี

สายสีชมพู เปิดเดินรถบางส่วนเดือนก.พ. 2566จากสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ-สถานีมีนบุรีจำนวน 19สถานี และเดือนพ.ค. 2566 ขยายเปิดเดินรถบางส่วนจากสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ -สถานีกรมชลประทานเพิ่มอีก 7สถานี และเดือนก.ค. 2566เปิดเดินรถเต็มเส้นทางตั้งแต่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี-สถานีมีนบุรี จำนวน 30สถานี


กำลังโหลดความคิดเห็น