xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ มอบวุฒิบัตรธุรกิจแฟรนไชน์ 74 ราย หลังผ่านหลักสูตรอบรมเข้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบวุฒิบัตรให้กับนักธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านการอบรม 2 หลักสูตรเข้มข้นปี 65 จำนวนรวม 74 ราย เป็นแฟรนไชส์รายใหม่ 44 ราย และยกระดับแฟรนไชส์เดิมสู่เกณฑ์มาตรฐาน 30 ราย เตรียมช่วยผลักดันขยายธุรกิจ พร้อมแนะผู้ที่อยากมีธุรกิจทำ สามารถเลือกซื้อแฟรนไชส์เหล่านี้ได้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมใน 2 หลักสูตร ประจำปี 2565 ว่า หลักสูตรแรกเป็นการสร้างธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B Franchise) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 25 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 65 ราย และสามารถเรียนจนจบหลักสูตรจนได้รับวุฒิบัตรทั้งสิ้น 44 ราย แบ่งเป็นธุรกิจด้านการศึกษา 2 ราย ธุรกิจความงามและสปา 1 ราย ธุรกิจค้าปลีก 3 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม 6 ราย ธุรกิจบริการ 5 ราย และธุรกิจอาหาร 27 ราย

หลักสูตรที่ 2 เป็นการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD Franchise Standard) โดยในปีนี้ มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีร้านแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 3 สาขา สนใจสมัครเข้ารับการประเมินถึง 75 ธุรกิจ แต่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 37 ธุรกิจ และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานจนได้รับประกาศนียบัตรจำนวน 30 ธุรกิจ แยกตามประเภทธุรกิจอาหาร 20 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม 4 ราย ธุรกิจการศึกษา 2 ราย ธุรกิจบริการ 2 ราย ธุรกิจค้าปลีก 1 ราย และความงามและสปา 1 ราย

ทั้งนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมเป็นธุรกิจรายใหม่ กรมฯ จะเดินหน้าช่วยผลักดันให้มีการขยายธุรกิจ โดยนำเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ เพื่อแนะนำธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ได้เข้ามาเลือกซื้อไปทำธุรกิจ และจะนำไปแนะนำให้ผู้ประกอบการรายเล็ก ประชาชนทั่วไป ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ได้เลือกซื้อ และยังมีแผนที่จะดึงสถาบันการเงิน เข้ามาสนับสนุนด้านเงินทุนให้ด้วย

ส่วนธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ คือ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกับเครื่องหมาย Franchise Standard เพื่อการันตีคุณภาพของธุรกิจแฟรนไชส์นาน 2 ปี ได้เข้าศึกษาดูงานจากธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศ มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรของกรมฯ ได้รับการประชาสัมพันธ์รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบนเว็บไซต์กรมฯ www.dbd.go.th และมีโอกาสต่อยอดความรู้ในหลักสูตรพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์หลักสูตรอื่น ๆ ที่กรมฯ จัดขึ้น

สำหรับหลักสูตรการสร้างธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B Franchise) เป็นหลักสูตรให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมระยะเวลา 180 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ จนสามารถจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์และสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนสลับกันมาถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย 4 Module คือ 1.การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 30 ชั่วโมง 2.การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์จำนวน 42 ชั่วโมง 3.กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 42 ชั่วโมง และ 4.การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจและสัญญาในระบบแฟรนไชส์จำนวน 66 ชั่วโมง โดยนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการอบรมเมื่อปี 2544 จนถึงปีนี้ มีธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วจำนวน 25 รุ่น รวม 1,138 ธุรกิจ แยกเป็น 6 ประเภท คือ 1.ธุรกิจอาหาร 491 ราย 2.ธุรกิจบริการ 188 ราย 3.ธุรกิจค้าปลีก 164 ราย 4.ธุรกิจเครื่องดื่ม 148 ราย 5.ธุรกิจความงามและสปา 82 ราย 6.ธุรกิจการศึกษา 65 ราย

หลักสูตรการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD Franchise Standard) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 มีแนวทางดำเนินการ ได้แก่ 1.การสร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐาน เช่น การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ การประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 2.ที่ปรึกษาลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละธุรกิจที่จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละด้านให้ตรงจุด และให้คำปรึกษา (Coaching) เชิงลึก 3.เชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมกิจกรรม 4.การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน (Best Practice) 5.ตรวจประเมินธุรกิจ แฟรนไชส์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ สถานประกอบการ และ 6.การนำพาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับไปร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจ (Business Showcase) มีธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินว่ามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแล้วทั้งสิ้น 501 ราย
กำลังโหลดความคิดเห็น