xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.จัดสัมมนาชูนิคมฯ แนวดิ่ง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักลงทุนยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดสัมมนา “Inspiring Innovation จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม” ลุยส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ชู “นิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง”ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และเป็นทางเลือกให้นักลงทุนยุคใหม่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยว่า กนอ.จัดสัมมนา “Inspiring Innovation : จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม” เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร และนำไปต่อยอดในการให้บริการกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด ดังนี้

1. สร้างบุคลากรให้มีความพร้อมตั้งแต่วิธีคิดและการปฏิบัติจริง สร้างบรรยากาศการทำงานส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของบุคลากร 2. กำหนดให้นวัตกรรมอยู่ในยุทธศาสตร์ขององค์กร และดำเนินงานตามเป้าหมาย 3. สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือกันของบุคลากรในองค์กร 4. ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่ายในองค์กร เพื่อให้ความคิดพัฒนาไปสู่การเป็นผลงาน 5. การสร้างนวัตกรรมองค์กร 6. การขยายผลงานด้านนวัตกรรมสู่กลุ่มลูกค้า และ 7. การพัฒนานวัตกรรมให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้และตอบสนองการใช้งานในเชิงพาณิชย์

ขณะเดียวกัน ในปี 2565 กนอ.จัดประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยโครงการด้านนวัตกรรมของ กนอ.จะได้รับการพัฒนาแนวคิดไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แนวคิดการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแนวดิ่ง โครงการ Vertical Industrial Area เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการและตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งอุตสาหกรรมในเขตเมืองที่มีความต้องการใช้พื้นที่อำนวยความสะดวกและระบบคมนาคมที่สะดวกทันสมัย ต้องการพื้นที่น้อยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตจากอุตสาหกรรม New S-Curve เป็นต้น

ทั้งนี้ กนอ.ได้ยกร่างข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ.ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมการ กนอ.มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นมาตรฐานในการออกแบบระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่งให้มีความเหมาะสม อำนวยความสะดวกและดึงดูดผู้พัฒนานิคมร่วมดำเนินงาน

“การพัฒนาด้านนวัตกรรมของ กนอ. เน้นยกระดับองค์กร สร้างทางเลือกให้กลุ่มลูกค้า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนยุคใหม่ โดยมีการจัดประกวดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสร้างแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม (Idea Seed) การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว (Innovation in Action) และรางวัลที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก คือ การปรับปรุงพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม (Process Improvement)” นายวีริศกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น