xs
xsm
sm
md
lg

สมอ.ผนึก ส.อ.ท.ทำแผนยุทธศาสตร์อุตฯ อิเล็กทรอนิกส์หนุนไทยสู่สังคมดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สมอ.ผนึกกำลัง ส.อ.ท.จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผู้เชี่ยวชาญไทยร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เตรียมรองรับแผนยุทธศาสตร์ IEC พร้อมก้าวสู่สังคมดิจิทัล

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เตรียมผนึกกำลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาเพื่อรองรับไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้ทัดเทียมกับประชาคมโลก

“มติการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยมี ส.อ.ท.และ สมอ.เป็นฝ่ายเลขานุการ “ผมเชื่อว่าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีทิศทางที่ชัดเจน และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น” นายสุริยะกล่าว

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานบอร์ด กมฟท. กล่าวว่า สมอ. ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิค (International Electrotechnical Commission-IEC) ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการยอมรับจาก 88 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง สมอ.ได้รับมาตรฐานของ IEC มาใช้ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ จะจัดทำมาตรฐานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลที่มีความปลอดภัย พัฒนาและปรับใช้มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองสาขาอัจฉริยะ (SMART) เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าดิจิทัลต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประเทศสมาชิก IEC จัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่มาจากภาคอุตสาหกรรม เข้าไปร่วมกำหนดมาตรฐานร่วมกับ IEC ให้มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมทำงานกับ IEC เพียง 29 คณะเท่านั้น สำหรับการกำหนดมาตรฐานไฟฟ้า และการนำมาตรฐาน IEC มาใช้ในประเทศไทย สมอ.ได้นำมาใช้จำนวน 713 มาตรฐาน เช่น เครื่องฆ่าเชื้อสำหรับวัสดุทางการแพทย์ ระบบเตือนภัยผู้บุกรุก เครื่องอบเซาน่า เครื่องนวด กระทะไฟฟ้า ฯลฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น