xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ผนึก PEA นำร่องนวัตกรรมจัดการพลังงานที่วังจันทร์ วัลเลย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปตท.จับมือ PEA พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบ Smart Grid สำหรับเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ ที่มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสุรชัย เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ นายจรัล ตั้งวงศ์ชูเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันดำเนินงานโครงการนำร่องการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มุ่งใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน เช่น การนำแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่มาทดลองใช้ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Smart Grid การนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกพื้นที่โครงการผ่านระบบสายส่งของ PEA การจัดการแหล่งพลังงานภายในและนอกพื้นที่โครงการให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน มีเสถียรภาพสูง ผ่านเทคโนโลยี IoT ตลอดจนมีการควบคุมปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โครงการ ผ่านการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบ Prosumer การใช้ระบบผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ของ Renewable Energy Certificate (REC)

รวมถึงการนำเข้าพลังงานสะอาดจากภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น