xs
xsm
sm
md
lg

ทล.เร่งออกแบบขยาย 4 เลน "ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้" แก้รถติดรองรับขนส่งย่านอุตสาหกรรมเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทล.เปิดฟังความเห็นเร่งศึกษาออกแบบขยาย "ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้" เป็น 4 ช่องจราจร ยาวกว่า 9 กม. เพื่อลดแออัดรองรับการขนส่ง และสัญจรที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวย่านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมโดยรอบ

วันนี้ (9 พ.ค. 2565) นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 356 (ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้) เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และแนวคิดการพัฒนาโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาการจราจรในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความหนาแน่นมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา เนื่องจากจำนวนช่องจราจรไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้เส้นทาง อีกทั้งการพัฒนาของพื้นที่โดยรอบเป็นย่านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทำให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่เดินทางระหว่างอำเภอใช้เส้นทางเหล่านี้ จึงเกิดปัญหาความแออัดขึ้นในการสัญจรบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา

กรมทางหลวง จึงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นท์ จำกัด บริษัท ธาราไลน์ จำกัด และบริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 356 (ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้) เพื่อแก้ปัญหาความแออัดในการสัญจรบริเวณถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้สัญจร ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 450 วัน (18 ก.พ. 65-13 พ.ค. 66)

สำหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 356 กม.0+000 และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 356  กม.9+401 รวมระยะทางประมาณ 9.401 กิโลเมตร โดยพื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อำเภอ 7 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ตำบลปากกราน ตำบลบ้านรุน ตำบลเกาะเรียน และอำเภอบางปะอิน ประกอบด้วย ตำบลบางประแดง ตำบลขนอนหลวง ตำบลบ้านกรด และตำบลคุ้งลาน

ซึ่งแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 356 (ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาด้านใต้) เบื้องต้นที่ปรึกษาเสนอให้มีการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร หรือมากกว่า (ไป-กลับ) ภายในเขตทางเดิม 60 เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและลดอุบัติเหตุ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมในแนวสายทาง และมุ่งเน้นให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด 

ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมปฐมนิเทศโครงการ กรมทางหลวงจะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษากำหนดแนวทางเลือกอย่างน้อย 3 ทางเลือกในการพัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

โดยในเดือน ก.ค. 2565 จะมีการประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ, เดือน ต.ค. 2565 จะเป็นการประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม, เดือน ม.ค. 2566 ประชุมหารือมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม, เดือน มี.ค. 2566 ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ


กำลังโหลดความคิดเห็น