xs
xsm
sm
md
lg

ทล.เปิดแนวตัดถนนใหม่ เชื่อม”พุทธมณฑลสาย 4 -มอเตอร์เวย์ บางใหญ่”ผ่า 4 อำเภอ นครปฐม นนทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทล.เปิดแนวลุยตัดถนนใหม่ เชื่อมพุทธมณฑลสาย 4 กับมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี”ระยะทาง 6.5 กม. ตัดตรงผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ ใน 3 จังหวัด “กทม.-นนทบุรี-นครปฐม” วางรูปแบบทางหลวงและมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อ M 81

วันที่ 6 พ.ค.2565 นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และแนวคิดการพัฒนาโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกนกนภาแกรนด์ The Salaya Leisure Park อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับโครงการต่อขยายถนนพุทธมณฑลสาย 4 เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี) เป็นหนึ่งในโครงการของแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในแผนงานปี พ.ศ.2567-2572 โดยโครงการฯ จะเป็นแนวเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงได้ตั้งแต่ ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) มุ่งทิศเหนือผ่านทางหลวงหมายเลข 3091 (อ้อมน้อย-สมุทรสาคร) ทางหลวงชนบท สค.2018 (ถนนพุทธสาคร) และทางหลวงหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4) จากนั้นผ่านแนวถนนโครงการฯ เข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ ภาคตะวันตก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ดีไว พลัส จำกัด บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา และเพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 450 วัน

สำหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นโครงการตั้งอยู่บริเวณปลายถนนพุทธมณฑลสาย 4  (ทางหลวงหมายเลข 3310) ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ.4006 (แยกหอนาฬิกศาลายา) และไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเส้นทางโครงการจำนวน 5 ตำบล ในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร

สำหรับแนวคิดการกำหนดรูปแบบถนนโครงการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.รูปแบบทางหลวงทั่วไปที่เชื่อมโยงระหว่างในเมืองกับนอกเมือง โดยมีแนวคิดออกแบบรูปแบบถนนที่รวมการจราจรและกระจายการจราจรเข้าพื้นที่ปลายทาง และเป็นถนนที่สามารถเข้าออกพื้นที่ได้อย่างสะดวก โดยออกแบบเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ มีความกว้างช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางถนนแบบยก กว้าง 7.00 เมตร

2.รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยจุดที่เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 จะออกแบบให้มีช่องจราจรจำนวน 3 ช่องจราจรเพื่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 และออกจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 จำนวน 4 ช่องจราจร เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมในแนวเส้นทางโครง โดยจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตั้งแต่การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด

โดยขั้นตอนต่อจากนี้ กรมทางหลวง (ทล.) จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ 2 ช่องทาง

ได้แก่ 1.เว็บไซต์ www.phuttamonthonsai4-m81.com 2.แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/putthamonthonsai4m81


กำลังโหลดความคิดเห็น