xs
xsm
sm
md
lg

ลุยออกแบบขยาย 4 เลน ทล.113 ช่วง อ.ชนแดน-ต.ดงขุย ยาว 27 กม. เชื่อม จ.เพชรบูรณ์-จ.พิจิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงลุยสำรวจออกแบบ ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.113 ช่วง อ.ชนแดน-ต.ดงขุย ระยะทาง 27 กม. เชื่อม จ.เพชรบูรณ์ กับ จ.พิจิตร รองรับปริมาณจราจรในอนาคต ใช้ระยะเวลาศึกษา 450 วัน

วันที่ 6 พ.ค. 2565 กรมทางหลวง (ทล.) ได้จัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 113 ช่วง อ.ชนแดน- ต.ดงขุย เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตขั้นตอนการศึกษา และแนวคิดการพัฒนาโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีนายนเรนทร แก้วโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 113 ช่วง อ.ชนแดน-ต.ดงขุย เป็นทางหลวงหลักสำคัญในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ กับจังหวัดพิจิตร มีจุดเริ่มต้นเส้นทางที่สามแยกวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และสิ้นสุดที่สี่แยกทางเลี่ยงเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งปัจจุบันแนวเส้นทางมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งแนวเส้นทางของโครงการผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด

กรมทางหลวง จึงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 113 ช่วง อ.ชนแดน-ต.ดงขุย โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และเพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 450 วัน

สำหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 113 กม.27+000 และมีจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 113 กม.54+000 ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาโครงการ 2 จังหวัด 2 อำเภอ 6 ตำบล ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน ตำบลชนแดน ตำบลท่าข้าม ตำบลศาลาลาย ตำบลตะกุดไร ตำบลดงขุย และจังหวัดพิจิตร อำเภอทับคล้อ ตำบลเขาทราย

โดยมีแผนดำเนินการเพื่อขยายแนวเส้นทางจากเดิมที่ มีขนาด 2 ช่องจราจร ให้มีขนาด 4 ช่องจราจร หรือมากกว่า เพื่อให้มีความเหมาะสมกับโครงข่ายทางหลวง และรอบรับปริมาณการจราจรในอนาคต ช่วยให้การเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า มีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการและภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ ของประเทศ

ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวงจะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง


กำลังโหลดความคิดเห็น