xs
xsm
sm
md
lg

ทช.ตัดถนนใหม่สาย มห.3019 แยก ทล.212-มุกดาหารกว่า 14 กม.เชื่อมสะพานมิตรภาพ หนุนการค้าไทย-ลาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบทเริ่มก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยก ทล.212-บ้านบางทรายใหญ่ มุกดาหาร ระยะทางกว่า 14.2 กม. ค่าก่อสร้าง 804 ล้าน คาดเสร็จต้นปี 67 เพิ่มขีดความสามารถขนส่งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ส่งเสริมการค้าผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ถึงบ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้างรวม 804.159 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพันปี 2564 ถึงปี 2566 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2567

โครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (กม.ที่ 781+000) และไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (กม.ที่ 414+262) ซึ่งใน 4 กิโลเมตรแรกของโครงการจะ ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 เดิม จาก 2 ช่องจราจร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากนั้นในส่วนที่เหลือจะดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่ทั้งหมดจนไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีไหล่ทาง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 แห่ง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 เป็นโครงการที่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และยังสามารถรองรับการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 สู่ประเทศลาว รวมถึงช่วยรองรับการขยายตัวของเมืองมุกดาหาร แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
กำลังโหลดความคิดเห็น