xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” จ่อชงแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตฯ การแพทย์ ยื่น ครม.เร็วๆ นี้ดันไทยฮับภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุริยะ” คาดการส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ฯ ปี 2564 ทะลุ 1.45 แสนล้านบาท หลัง 9 เดือนแรกแตะ 1.37 แสนล้านบาท โต 22.2% หลังโควิด-19 สังคมสูงวัยหนุน เร่งดันแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เสนอ ครม.เร็วๆ นี้ ขับเคลื่อนไทยสู่ Medical Hub ในปี 2570 รองรับสังคมสูงวัย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (S-Curve) ที่รัฐบาลมุ่งเน้นในการเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยคาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ฯ ปี 2564 จะมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 145,756 ล้านบาท หลังจากที่ 9 เดือนแรกการส่งออกมีมูลค่า 137,426.25 ล้านบาท เติบโต 22.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้เข้ามามีบทบาทในวงการแพทย์ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการที่สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ หรือ Complete-Aged-Society ในปี 2564 ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและเครื่องมือแพทย์เพิ่มสูงขึ้น

“กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพของไทยมีความโดดเด่น มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก และยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประชาชน ตอบโจทย์ Digital Healthcare ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เร่งดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็วๆ นี้” นายสุริยะกล่าว


นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ.ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการเป็น Smart Hospital ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการที่จะมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่

1. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียน ภายในปี 2570 โดยจะพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงภายในประเทศ ยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม คุณภาพและมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล ซึ่งจากการศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการแพร่ระบาดของโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ รวมไปถึงแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น IoT, 5G, AI, Machine, Learning ทำให้เกิดแนวโน้มการพัฒนาเครื่องมือแพทย์เพื่อตอบสนองตลาดและเทคโนโลยีเป้าหมายดังกล่าว เช่น การรักษาแบบ Telemedicine หรือ Telehealth ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์กลุ่มนี้มีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการผลิตเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งจะตอบสนองต่อการเป็น Smart Hospital และเป้าหมายการเป็น Medical Hub ของประเทศไทยในที่สุด

สำหรับในส่วน 2. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอาเซียน โดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี 2570 โดยจะยกระดับ Supply Chain ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งระบบ ผ่าน 3 มาตรการหลัก คือ มาตรการที่ 1 ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน โดยการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มด้วยการดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริม การเชื่อมโยงอุปทานอย่างครบวงจร และส่งเสริมการผลิตด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

มาตรการที่ 2 กระตุ้นอุปสงค์เพื่อสร้างตลาดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยในระยะแรกจะเน้นพัฒนาในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ Smart Home, Smart Factory, Smart Hospital & Health และ Smart Farm ผ่านการสนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กระตุ้นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 3 สร้างและพัฒนา Ecosystem ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้าน Smart Electronics ให้ยกระดับเป็น Smart Developer ที่สามารถออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้งและทดลองระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในกลุ่ม Smart Hospital ด้วย 
กำลังโหลดความคิดเห็น