xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.สัมมนา “มาตรฐาน Q Mark” ยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการขนส่งฯ ยกระดับขนส่งไทยมาตรฐาน Q Mark เพิ่มคุณภาพสร้างความเชื่อมั่น พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เชื่อมั่น ปลอดภัย กับขนส่งไทยมาตรฐาน Q Mark” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ประจำปี 2564 จำนวน 85 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 70 ราย ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 4 ราย และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 11 ราย ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งจำนวนทั้งสิ้น 664 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นดำเนินการด้านมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งมีมาตรฐานและคุณภาพด้านการให้บริการ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรีด้านการขนส่ง ซึ่งมาตรฐาน Q Mark มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านองค์กร (2) ด้านปฏิบัติการขนส่ง (3) ด้านพนักงาน (4) ด้านยานพาหนะ และ (5) ด้านลูกค้าและภายนอก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐาน Q Mark จะทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ว่าทุกเที่ยวการขนส่งมีความปลอดภัย พนักงานขับรถมีความพร้อมในการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ทิศทางของธุรกิจการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทำให้การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารมีศักยภาพการเติบโตและมีความท้าทายสูง เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการช่วยลดการสูญเสียของสินค้าระหว่างการขนส่ง เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง จึงได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐาน Q Cold Chain และเปิดให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต่อยอดจากมาตรฐาน Q Mark โดยมีข้อกำหนดครอบคลุมกิจกรรมใน 4 ด้าน จำนวน 10 ข้อ (1) ด้านปฏิบัติการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งมีการประเมินความสามารถและความพร้อมของตนเองก่อนการรับจ้างงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งระบุกระบวนการขนส่งสินค้าตั้งแต่การรับคำสั่งจนถึงการส่งมอบสินค้า และมีการวางแผนเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการขนส่งสินค้า (2) ด้านความสะอาด มีการทำความสะอาดภายในตู้ห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยสารทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยต่อสินค้าและผู้บริโภค (3) ด้านมาตรฐานห้องเย็นและการบำรุงรักษา มีการติดตั้งและตรวจสอบสภาพความพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิ มีแผนและผลการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกผลอุณหภูมิที่เหมาะสม และ (4) ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขนส่งสินค้าแก่พนักงาน มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่น่ารังเกียจ และมีแนวทางในการจัดการในกรณีพนักงานขับรถ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจมีการสัมผัสสินค้ามีอาการป่วย เช่น โรคทางเดินอาหารหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจให้งดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสินค้า 

ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งให้มีมาตรฐานและคุณภาพด้านการให้บริการได้รับการยอมรับในระดับสากล

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง
ในการยกระดับคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ สร้างโอกาสแข่งขันในธุรกิจการขนส่ง จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพฯ โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ซึ่งในงานวันนี้กรมการขนส่งทางบกได้จัดเสวนา “เครือข่ายพันธมิตร ติดอาวุธทางธุรกิจขนส่ง (Q Mark Privilege)” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจ์สโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการขนส่งอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น