xs
xsm
sm
md
lg

เด้ง “กีรติ” จากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นรองปลัดพาณิชย์ “พิทักษ์” ขึ้นแทน “วันชัย” ขยับรองปลัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายกีรติ รัชโน
ครม.อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์จำนวน 3 ตำแหน่ง ย้าย “กีรติ” จากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นรองปลัดกระทรวง แต่งตั้ง “พิทักษ์” จากรองปลัดกระทรวงขึ้นเป็นอธิบดีแทน และแต่งตั้ง “วันชัย” จากผู้ตรวจราชการกระทรวงขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 16 พ.ย. 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ 3. นายวันชัย วราวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์
ทั้งนี้ การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นการปรับเปลี่ยนระดับอธิบดี 1 ตำแหน่ง คือ ย้ายนายกีรติ จากอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสลับนายพิทักษ์ ซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวง มาเป็นอธิบดีแทน ส่วนนายวันชัย เป็นการขยับตำแหน่งสูงขึ้น จากผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำหรับนายกีรติ เริ่มรับราชการที่กรมการค้าต่างประเทศในปี 2553-54 เป็นผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร ปี 2554-56 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าข้อตกลง ปี 2556-59 เป็นผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ปี 2559-61 เป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ปี 2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562 เป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

ส่วนนายพิทักษ์ เคยเป็นรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เมื่อเดือน ม.ค. 2561 และต่อมาปี 2562 ขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ขณะที่นายวันชัย เคยเป็นทูตพาณิชย์ที่กรุงเตหะราน จากนั้นเป็นผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า ต่อด้วยผู้อำนวยการกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า และขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จากนั้นปี 2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

นายวันชัย วราวิทย์
กำลังโหลดความคิดเห็น