xs
xsm
sm
md
lg

SOLAR เพิ่มทุน 816 ล้านหุ้น รองรับขยายธุรกิจ-เสริมสภาพคล่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บอร์ดโซลาร์ตรอนไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียน 816.18 ล้านหุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ที่ราคา 1 บาทต่อหุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี คาดได้เงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ราว 1.09 พันล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่อง

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (SOLAR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 544,124,723 บาท เป็น 1,360,311,807 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 816,187,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 816,187,084 บาท โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน 544,124,723 หุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นเพิ่มทุน ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564

ส่วนหุ้นอีกไม่เกิน 272,062,361 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SOLAR-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุน : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ SOLAR-W1 จะออกให้วันที่ 22 ธ.ค.2564 มีอายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 2 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

นางปัทมากล่าวว่า การเพิ่มทุนดังกล่าวนี้บริษัทจะสามารถระดมทุนได้รวม 1,088,249,445 บาท มาจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 544,124,723 บาท และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ประมาณ 544,124,722 บาท โดยในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและมีการใช้สิทธิตาม SOLAR-W1 เต็มจำนวน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท มีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการขยายการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีอยู่เดิม และขยายสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการขยายฐานรายได้ของการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น