xs
xsm
sm
md
lg

“วีรศักดิ์” กำชับ ขบ.เข้มคัดกรองการเดินทาง เตรียมพร้อมรับนโยบายเปิดประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“วีรศักดิ์” กำชับกรมการขนส่งทางบกเข้มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร รถโดยสาร ขนส่งสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยจากโควิด และอำนวยความสะดวกประชาชน และเตรียมพร้อมรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศ

วันที่ 7 ต.ค. 2564 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและโครงการสำคัญของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแล พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการ Drive Thru for Tax ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยสั่งการให้ ขบ. ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง และกำชับผู้ประกอบการขนส่งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการจัดเก็บบันทึกข้อมูลตามที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) กรุงเทพมหานคร จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ ขบ. กำหนด

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมแผนป้องกันและรับมือหากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และอำนวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่เสี่ยงโดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองทุกความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ทั้งนโยบายเร่งด่วนด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งที่ผ่านมา ขบ.ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Side) และกฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ (Soft Side) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่ง โดยการเปิดให้บริการสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลักและสถานีขนส่งสินค้าชายแดน การปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชน การกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้านการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบ Smart Bus อย่างเป็นรูปธรรม การออกกฎระเบียบรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านระบบแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้าง และกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เดิมได้รับประโยชน์จากการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยให้เข้มงวดการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 255,379 คัน รวมถึงการต่อยอดนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งทางบก และการให้บริการประชาชน เพื่อยกระดับการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สำหรับรับชำระภาษีรถประจำปี รวมถึงการให้บริการผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) โดยเน้นย้ำให้ลดขั้นตอนการติดต่อราชการ สู่ระบบดิจิทัลแบบ New Normal


กำลังโหลดความคิดเห็น