xs
xsm
sm
md
lg

เอ็กโก กรุ๊ปคว้า “หุ้นยั่งยืน” ปี 2564 ต่อเนื่องปีที่ 7

เผยแพร่:   ปรับปรุง:นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2564 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก กรุ๊ป มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่กับพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างเกื้อกูล (Environment, Social and Governance - ESG) เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 เอ็กโก กรุ๊ป สามารถปรับการทำงานเป็นแบบ New Normal จนดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตลอดจนดูแลสุขภาพพนักงานและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้เสียในภาวะวิกฤตอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ปได้ประกาศเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเราในการเป็น “บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม”
 
กำลังโหลดความคิดเห็น