xs
xsm
sm
md
lg

ไอแบงก์แจงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) แจ้งรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ทั้งกลุ่มลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2564 ซึ่งธนาคารได้ประกาศให้ลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปีนี้ ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลที่มีสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน และลูกค้าธุรกิจที่มีสินเชื่อประเภทมีกำหนดระยะเวลา (Term Financing) ที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย หรือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น ธุรกิจหรือคู่ค้าได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและส่งผลต่อธุรกิจหรือการดำรงชีพของลูกค้า โดยธนาคารจะพิจารณาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 6 เดือน ให้ชำระเฉพาะกำไรตามอัตราที่กำหนดในสัญญาปัจจุบัน สามารถขยายระยะเวลาสัญญาออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ และยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late Charge) ที่เกิดขึ้นทั้งจำนวนจนถึงวันที่ปรับปรุงบัญชี

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาที่ท่านใช้บริการ หรือติดต่อพนักงานการตลาดสินเชื่อ (RM) ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น