xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.จับมือโตเกียว แก๊สตั้ง “Optec” ให้บริการปรับปรุงเครื่องจักร-จัดหาเชื้อเพลิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปตท.จับมือโตเกียว แก๊ส ตั้งบริษัทร่วมทุน “พีทีที แอนด์ ทีจีอีเอส ออปเทค” หรือ Optec เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จํากัด (SMH) (บริษัทย่อย ซึ่ง ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100) จัดตั้งบริษัท พีทีที แอนด์ ทีจีอีเอส ออปเทค จํากัด (Optec) โดยร่วมทุนกับ บริษัท Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (TGES) (บริษัทย่อย ซึ่ง Tokyo Gas Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 60 ล้านบาท โดย SMH และ TGES ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

การร่วมทุนดังกล่าวเพื่อดําเนินธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และเริ่มดําเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565
กำลังโหลดความคิดเห็น