xs
xsm
sm
md
lg

แห่จดสิทธิบัตรสู้โควิด-19 สารสกัดฟ้าทะลายโจรมาแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยนักประดิษฐ์คิดค้นคนไทยยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรโควิด-19 แล้ว 207 คำขอ เป็นการประดิษฐ์สำหรับใช้ต้านไวรัส ฆ่าเชื้อ ตรวจหา ป้องกันเชื้อ และสารสกัดฟ้าทะลายโจร รับจดแล้ว 28 คำขอ พบ สวทช.ยื่นคำขอมากสุด ตามด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดแนวโน้มยื่นจดเพิ่มต่อเนื่อง

น.ส.นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบันมีคนไทยที่เป็นนักประดิษฐ์และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศได้คิดค้นและพัฒนาผลงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด-19 ได้มายื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรถึง 11 ก.ย. 2564 มีจำนวน 207 คำขอ แบ่งเป็นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์จำนวน 53 คำขอ และคำขอรับอนุสิทธิบัตรจำนวน 154 คำขอ โดยเป็นคำขอยื่นใหม่จำนวน 48 คำขอ คำขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบจำนวน 131 คำขอ ซึ่งกรมฯ ได้จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรแล้วจำนวน 28 คำขอ

สำหรับคำขอดังกล่าว แบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่มการประดิษฐ์ ประกอบด้วย 1. ยาต้านไวรัส จำนวน 7 คำขอ 2. วัคซีน จำนวน 7 คำขอ 3. สาร น้ำยา หรือเจลฆ่าเชื้อ จำนวน 16 คำขอ 4. ชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจหาเชื้อ จำนวน 11 คำขอ 5. เครื่องช่วยป้องกันการติดเชื้อโรค เช่น หุ่นยนต์ขนส่งอาหารในโรงพยาบาล จำนวน 21 คำขอ 6. อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เป็นต้น จำนวน 64 คำขอ 7. เครื่องมือและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ อุโมงค์หรืออุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น จำนวน 27 คำขอ และ 8. ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร จำนวน 54 คำขอ

ส่วนหน่วยงานหรือสถาบันที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโควิด-19 มากที่สุด คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 29 คำขอ รองลงมาคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คำขอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 คำขอ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 คำขอ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 คำขอ เป็นต้น

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการตื่นตัว การวิจัย และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด-19 มากขึ้น โดยกรมฯ คาดว่ามีแนวโน้มมายื่นขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” น.ส.นุสรากล่าว

ทั้งนี้ รายงานดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII 2021) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ปี 2564 พบว่าความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยอยู่ที่ 43 จาก 132 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด โดยรายงาน GII 2021 ระบุว่าไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรมสูงขึ้น แม้เป็นช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยังครองอันดับ 1 ของประเทศที่เอกชนมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเป็นอันดับที่ 42 ด้านการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม จากเดิมอันดับที่ 86 เมื่อปีที่แล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น