xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.ติวผู้ประกอบการขนส่ง ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน Q Mark

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการขนส่งทางบกจัดสัมมนา “ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark” เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตในธุรกิจการขนส่ง

วันนี้ (8 ก.ย.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาในรูปแบบ New Normal ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Streaming หัวข้อ “ตอบโจทย์ ตรงใจ ขนส่งปลอดภัย กับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark” ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบก และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) ผู้ตรวจประเมิน สำนักงานขนส่งจังหวัด และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้สร้างระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือมาตรฐาน Q Mark ซึ่งเป็นเพียงมาตรฐานเดียวในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพสำหรับรถบรรทุก ในขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจำนวน 411 ราย ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการขนส่ง หมั่นดูแลรักษายานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อพนักงานขับรถที่มีทักษะและความพร้อมในการขนส่งอย่างปลอดภัย ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงด้วย ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วนั้นได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ว่าจ้าง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการเติบโต และแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

การสัมมนาในวันนี้มีการนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark ให้มากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงมุ่งสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐาน Q Mark รวมถึงการสร้างพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจนนำมาสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์และการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์สำหรับการขนส่งทางถนนในยุคโควิด 19” เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...