xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 31 รายชื่อชิงตำแหน่ง “กกพ.” ทดแทน 3 คนที่หมดวาระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:คณะกรรมการสรรหา “กกพ.” เพื่อทดแทนผู้ที่หมดวาระ 3 คน เผยผู้ยื่นสมัครได้รับการคัดเลือกมีทั้งสิ้น 31 รายหลังจากเปิดรับสมัครสิ้นสุดเมื่อ 3 ก.ย. เตรียมคัดให้เหลือไม่เกิน 9 คน เพื่อให้แสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ก่อนเคาะเหลือ 3 คนสุดท้ายต่อไป

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงานจำนวน 3 คนที่หมดวาระ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม-3 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. พลโท กฤตภาส คงคาพิสุทธ์
2. นายกิตติ สุขุตมตันติ
3. นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ
4. พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม
5. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
6. นายจุมพล ริมสาคร
7. นายชัยยงค์ พัวพงศกร
8. นายชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์
9. นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์
10. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์
11. นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต
12. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
13. นายปฏิภาณ สุคนธมาน
14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
15. นายปสันน์ เทพรักษ์
16. นายพิทักษ์ จรรยพงษ์
17. นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์
18. นายภิญโญ มีชำนะ
19. นายมนตรี ชาลีเครือ
20. นายยงยุทธ จันทรโรทัย
21. นายเริงชัย คงทอง
22. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
23. นายวิเชียร บุตรศรี
24. นายศักดา พันธ์กล้า
25. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก
26. นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์
27. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
28. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ
29. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
30. นายอดิเรก วายุโชติ
31. นายอำนาจ วงศ์บัณฑิต

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากทั้งหมดให้เหลือไม่เกิน 9 คน เพื่อให้แสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กกพ. ในระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2564 และคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพียง 3 คน ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ ให้พระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...