xs
xsm
sm
md
lg

เผยรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา กกพ.ในส่วน “เอ็นจีโอ” และ “อธิการบดี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สำนักงาน กกพ.เผยรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา “กกพ.” ในส่วนของเอ็นจีโอ 4 รายชื่อและอธิการบดี 2 รายชื่อ โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดที่ www.erc.or.th ต่อไป

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. นฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.ขอแจ้งผลสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ (NGOs) และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้

รายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนองค์กร ประกอบด้วย
1. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้แก่ นายวิจารย์ สิมาฉายา
2. สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา ได้แก่ นายสมศักดิ์ สันธินาค
3. สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้แก่ นายศรีสุวรรณ จรรยา
4. สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์

ส่วนรายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือก ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ.ได้มีหนังสือเชิญผู้มีอำนาจขององค์กร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน กกพ. และในส่วนของผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทางสำนักงาน กกพ.ได้ส่งหนังสือเพื่อให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนตามรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิรับการคัดเลือก โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดไว้ที่สำนักงาน กกพ. และเว็บไซต์ของสำนักงาน www.erc.or.th ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...