xs
xsm
sm
md
lg

ครบวาระ! ขสมก.เปิดสรรหา ผอ.คนใหม่แทน ”สุระชัย” เน้นมีแนวคิดยุคใหม่ช่วยปรับโครงสร้างองค์กร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ขสมก.เปิดสมัครสรรหา ผอ.คนใหม่ 10-30 มิ.ย.นี้ แทน ”สุระชัย” ซึ่งจะครบวาระ 30 ก.ย. 64 ตั้งสเปกมีความรู้ด้านเดินรถโดยสารประจำทาง และมีแนวคิดจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่ ทำงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้ดี ผ่านงานบริหารองค์กรรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 นางปาณิสรา ดวงสอดศรี ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ขสมก.ลงนามในประกาศเพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องจาก นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะครบวาระในวันที่ 30 ก.ย. 2564 โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ได้แก่ อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร, ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต, ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก, ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น, ไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง, ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานผู้ร่วมทุนหรือมีผลประโยชน์ได้เสียกับกิจการของ ขสมก., ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการ ขสมก.

คุณสมบัติฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง, กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกอง/สำนักหรือเทียบเท่า, กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า, กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการกอง/สำนักหรือเทียบเท่า, กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยเป็นองค์กรเดียวที่มีรายได้ปีล่าสุดที่ยังบริหารงานอยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี

มีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการเดินรถโดยสารประจำทาง การขนส่ง วิศวกรรม พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ หรือการเงิน, มีแนวคิดในการจัดโครงสร้างองค์กรยุคใหม่ สามารถปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขสัญญาการจ้าง คราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน โดยระหว่างดำรงตำแหน่งจะมีการประเมินผลการทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามสัญญากำหนด

สำหรับนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล เข้ารับตำแหน่ง ผอ.ขสมก.เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และได้กลับคืนเก้าอี้ผอ.ขสมก.อีกครั้งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2562 โดยตามสัญญาจ้างจะครบกำหนดวันที่ 3 มี.ค. 2563 ซึ่งได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...