xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางเร่งคลอดเกณฑ์ออกใบอนุญาตคนขับรถไฟ-รถไฟฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมรางเร่งจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง จี้หน่วยงานและผู้ให้บริการระบบรางเร่งออกใบรับรองคนขับก่อน พ.ร.บ.ขนส่งทางรางมีผล

วันที่ 1 มิ.ย. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 4-1/2564 โดยมี นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Team และมีผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง เป็นเลขานุการ

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักร (Locomotive Driver) และอาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุง (Track Vehicle Driver) ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว โดยในอนาคตเมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จ กรมการขนส่งทางรางจะทำงานร่วมกันกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานอาชีพช่างซ่อมบำรุงรถขนส่งทางรางด้วย โดยสามารถกำหนดหรือปรับปรุงร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามความในร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ....

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้ขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการเดินรถขนส่งทางรางออกใบรับรอง (Certificate) ผู้ขับรถไฟหรือรถไฟฟ้าที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตขับรถไฟ/รถไฟฟ้า (License) ในระยะแรกก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับใบรับรองพนักงานขับรถไฟตามหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตพนักงานขับรถ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับความต้องการพนักงานขับรถไฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีการจัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพิ่มเติมมาให้บริการ ส่งผลให้มีจำนวนขบวนรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งการออกใบอนุญาตขับรถไฟนี้ จะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางรางมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งด้วยระบบขนส่งทางรางเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
กำลังโหลดความคิดเห็น...