xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เผยแกร็บ-รถส่วนบุคคลหนุนกฎกระทรวงแอปฯ แท็กซี่ ย้ำเงื่อนไขเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“ศักดิ์สยาม” เผย แกร็บ รถส่วนบุคคล แท็กซี่ หนุนกฎกระทรวงเรียกรถผ่านแอปฯ ปลื้มผลักดันนโยบายสำเร็จ ยันเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย “แท็กซี่” ย้ำ ขบ.กำหนดกติกาให้ชัดเจน หวั่นมีปัญหาในอนาคต

วานนี้ (31 พ.ค. 2564) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น วันนี้ผู้แทนจากบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน และผู้แทนกลุ่มผู้ขับรถป้ายดำ ได้รวมตัวกันเพื่อขอเข้าแสดงความเห็นสนับสนุนต่อร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว รวมทั้งแสดงความขอบคุณที่ภาครัฐโดยกระทรวงคมนาคมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้รถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันเป็นบริการขนส่งสาธารณะทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมที่ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เร่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมในการให้บริการ และส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันสามารถประกอบอาชีพเสริมได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

พร้อมกันนี้ได้ให้กรมการขนส่งทางบกเชิญผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการแท็กซี่ในปัจจุบัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาควิชาการ และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ร่วมให้ความเห็นเพื่อความเป็นธรรมในการให้บริการรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันอย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งได้กำหนดกรอบระยะเวลาให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน ต้องดำเนินการออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องทันทีภายหลังกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับภายในเดือนกรกฎาคม 2564

@ผู้ให้บริการแอปฯ เตรียมพร้อมยื่น ขบ.รับรอง

สำหรับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ต้องมายื่นขอรับรองและเมื่อได้รับการรับรองแล้วจึงจะสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันได้ ซึ่งก็จะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วย

“กฎกระทรวงเรียกแท็กซี่ผ่านแอปฯ จะเป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อัตราค่าโดยสาร บริการ มีมาตรฐานและเป็นธรรม ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบ โดยแท็กซี่ในระบบนอกจากสามารถเรียกบริการผ่านแอปฯ ได้แล้ว ยังสามารถโบกเรียกได้ตามปกติเหมือนเดิม แต่รถส่วนบุคคลป้ายดำที่นำมาให้บริการผ่านแอปฯ จะโบกเรียกใช้บริการไม่ได้ ต้องเรียกใช้ผ่านแอปฯ อย่างเดียว ตรงนี้ถือว่าแท็กซี่เป็นธรรมต่อในระบบ และหากบริหารจัดการดีๆ จะช่วยลดต้นทุน แท็กซี่ไม่ต้องวิ่งรถหาผู้โดยสารเหมือนเดิมอีกด้วย”

@“แท็กซี่” กังวล แนะ ขบ.กำหนดเงื่อนไข กติกาให้ชัดเจนต่อทุกฝ่าย

ทั้งนี้ กลุ่มรถแท็กซี่ได้ให้ความเห็นว่าควรปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับรถแท็กซี่ให้มีความสอดคล้องหรือเท่าเทียมกับรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคลให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เช่น อนุญาตให้ใช้รถขนาดเล็กมาจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ได้ ปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ให้มีความเหมาะสม รวมถึงให้รถแท็กซี่สามารถติดฟิล์มได้เหมือนรถยนต์ส่วนบุคคล รวมไปถึงควรมีบทลงโทษผู้ให้บริการแอปฯ กรณีทำผิดเงื่อนไข ซึ่งในการนี้ได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบกเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการแท็กซี่และประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจนต่อไป

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า หลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกต้องดำเนินการออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ภายหลังกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เช่น การกำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องหมายสำหรับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, หลักเกณฑ์และวิธีการวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า, เงื่อนไขและขั้นตอนในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างทางเลือกดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างทางเลือกสามารถไปสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ในการให้บริการ นำหลักฐานต่างๆ พร้อมรถยนต์ส่วนบุคคลมาเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้าง ก่อนออกให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ในปัจจุบัน ในฝั่งของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ด้านผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ด้านตัวรถจะต้องมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร และมีการติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือก ซึ่งรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันสามารถให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น ไม่สามารถรับผู้โดยสารจากการโบกเรียกข้างทางได้

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกต้องเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทน GPS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่เพิ่มเติม เนื่องจากผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ โดยมีกรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถแท็กซี่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร


กำลังโหลดความคิดเห็น...