xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” สั่ง “กรอ.” เร่งขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตฯ ให้ได้ตามเป้า 2.25 ล้านตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุริยะ” สั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งขับเคลื่อนแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรมให้ได้เป้าหมาย 2.25 ล้านตันคาร์บอนฯ ในปี 2573 ด้าน “กรอ.” ชง 3 มาตรการหลักขับเคลื่อน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เจรจากันในช่วงการประชุมภาคีสมาชิกของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ หรือ UNFCCC ครั้งที่ 21 ณ กรุงปารีส (ความตกลงปารีส) ที่มีสมาชิกมากกว่า 189 ประเทศทั่วโลกร่วมกันขับเคลื่อน โดยที่ไทยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี ค.ศ. 2030 หรือปี พ.ศ. 2573 ใน 3 สาขาหลัก คือ สาขาพลังงานและการขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย จึงได้กำชับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี 2564-2573 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Cicuralar Economy) และอุตสาหกรรมสีเขียว

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ.ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี 2564-2573 ในสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use หรือ IPPU) รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) มาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นในคอนกรีตผสมเสร็จ

2) มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็น โดยการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น และการกำจัดทำลายของเสียและสารทำความเย็นที่เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี และ 3) มาตรการการจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยการนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการมีความพร้อมมากสุด

“กรอ.กำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในส่วนที่รับผิดชอบสาขาอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาน้ำเสียภาคอุตสาหกรรมภายในปี 2573 รวมทั้งสิ้น 2.25 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากภาพรวมของประเทศทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 115.6 ล้านตันฯ ใน 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาพลังงานและขนส่ง 113.0 ล้านตันฯ สาขาการจัดการของเสีย 2.0 ล้านตันฯ โดยทั่วโลกขณะนี้ให้ความสำคัญต่อความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral และในทางปฏิบัติน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการประชุม COP26 ที่สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพร่วมกับอิตาลีในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้” อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...