xs
xsm
sm
md
lg

สศอ.เร่งขับเคลื่อนอุตฯ โอเลโอเคมีคัล ชู 6 ผลิตภัณฑ์เป้าหมายยกระดับราคาปาล์ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สศอ.เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์ม วาง 6 ผลิตภัณฑ์เป้าหมายหวังดูดซับปริมาณปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มส่วนเกินทั้งระบบดันราคาปาล์มให้เกษตรกรอย่างมีเสถียรภาพ กำหนด 5 แนวทางขับเคลื่อนเตรียมรุกตลาดเป็นผู้นำในอาเซียนหวัง กนป.เห็นชอบ

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2564 ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อ 30 เม.ย. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้วยการยกระดับสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดรับกับการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการดูดซับผลผลิตปาล์ม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในระยะยาว โดยมีเป้าหมาย 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil), น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ, ผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, สารตั้งต้น MES, น้ำมันหล่อลื่นและจารบีชีวภาพ, พาราฟิน และสารกำจัดศัตรูพืช/แมลง

“สศอ.เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ภายใต้ กนป.ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวเพื่อดูดซับผลผลิตปาล์ม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายทองชัยกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกระบวนการผลิต เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม เช่น การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 2. ด้านมาตรฐานและการทดสอบ เช่น การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3. ด้านสิทธิประโยชน์ เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุน 4. ด้านอุปสงค์ เช่น มาตรการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 5. ด้านอื่นๆ เช่น มาตรการส่งเสริม/สิทธิประโยชน์ภายใต้ EEC เพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัล ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ กนป.จะนำมติที่ประชุมฯ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลต่อไป

ทั้งนี้ การผลิตในช่วงแรกจะเป็นการผลิตเพื่อทดแทนสารตั้งต้นจากปิโตรเลียมก่อน โดยมีแผนที่จะส่งออกในอนาคตเนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการมาก โดยความต้องการในผลิตภัณฑ์เป้าหมายมีปริมาณสูงถึงประมาณ 53 ล้านตันต่อปี ตลาดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) ประมาณ 2.974 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท การใช้ภายในประเทศเป็นหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริโภค ด้านพลังงาน (Biodiesel) และด้านส่งออก มีสัดส่วนด้านพลังงานมากที่สุดถึง 46% รองลงมาคือด้านบริโภค 39% และด้านส่งออกเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ หากได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการและแนวทางดังกล่าวจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตอบสนองกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการดูดซับผลผลิตปาล์ม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...