xs
xsm
sm
md
lg

PRINC เพิ่มทุนใหม่ 346.23 ล้านหุ้น ขาย PP

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บอร์ด "พริ้นซิเพิลแคปิตอล" ให้ลดก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

น.ส.ฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท พริ้นซิเพิลแคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าบอร์ดอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) พร้อมทั้งอนุมัติให้ขอมติจากผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

พร้อมกับให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,462,336,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมกับให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนและในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้

กำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลาการเสนอขายราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระะเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงเจรจา ตกลงเข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

โดยบริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร C โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัยแบงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น...