xs
xsm
sm
md
lg

บางกอก โพสต์เจรจาทุนใหม่-มองหาธุรกิจใหม่ต่อยอดพร้อมทำแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บมจ.บางกอก โพสต์ (POST) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทจะดำเนินการอย่างเรงด่วนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนด้วยตัวเอง ในกรณีนี้บริษัทอยู่ระหว่างวางแผนเพื่อดำเนินการในหลายๆ ด้าน ดังนี้

1.การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในปัจจุบัน รวมถึงการพิจารณาหานักลงทุนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนหลายราย ซึ่งหากบริษัทประสบผลสำเร็จในการเพิ่มทุนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการใดๆ จะส่งผลให้ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นบวกทันที

2.หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม หรือต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น

3.ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและรองรับโมเดลธุรกิจใหม่

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อฟื้นฟูกิจการตามแนวทางดังกล่าว โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการจัดทำแผนธุรกิจประมาณ 5-6 เดือน จากนั้นบริษัทจะนำเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

บริษัทแจ้งว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงฐานะการเงิน ผลดำเนินงาน และคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเน้นนโยบายการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเป็นลำดับต่อไป

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน กรณีมีผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนอันเนื่องมาจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ตลาดหลักทรัพย์จึงประกาศเพิกถอนโดยดำเนินการดังนี้

1.ประกาศให้บริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564

2.ให้บริษัทแจ้งทางเลือกของบริษัทว่าจะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ หรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือเลือกยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกำหนดเวลาดำเนินการของทางเลือกดังกล่าว

3.ตลาดหลักทรัพย์จะให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี (NC ระยะที่ 1) (NC ระยะที่ 2) (NC ระยะที่ 3)
กำลังโหลดความคิดเห็น...