xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ.เหมืองแม่เมาะ รับรางวัล CSR-DPIM 10 ปีซ้อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กฟผ. เหมืองแม่เมาะ รับรางวัล CSR-DPIM จาก กพร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเหมืองแร่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการควบคุมฝุ่นละออง ดูแลคุณภาพอากาศอย่างจริงจัง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชน และร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์อย่างยั่งยืน

นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ-1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เปิดเผยว่า เหมืองแม่เมาะของ กฟผ. ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2563 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเหมืองแร่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพอากาศ ได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในทุกกระบวนการดำเนินงาน รวมถึงการปลูกแนวต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นเกราะป้องกันดูดซับฝุ่นละออง นอกจากนั้น ยังได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบชุมชนถึง 15 สถานี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมฝุ่นละออง สร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชน จนได้รับรางวัล CSR-DPIM ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 และในปีนี้เป็นปีที่ 10

นอกจากนี้ ในอนาคต กฟผ. แม่เมาะ มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่แม่เมาะ ให้เป็น “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” หรือ Mae Moh Smart City เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ภายใต้ศาสตร์พระราชา เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...