xs
xsm
sm
md
lg

ทช.วางมาตรการ 3 ช่วง อำนวยความสะดวกเดินทางสงกรานต์ปี 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบทจัดแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ 10-15 เม.ย. 64 วางมาตรการ 3 ช่วง ทั้งปรับปรุงเส้นทาง จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและลดสถิติอุบัติเหตุ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเติมในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 รวมเป็นวันหยุดยาว 6 วันต่อเนื่อง ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ละพื้นที่ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงกว่าปกติ ทั้งนี้ ทช.ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

โดยได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมฯ กำหนด ในระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดย ทช.ได้มีมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-9 เมษายน 2564)
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัย ไร้หลุมบ่อ
- ตรวจสอบ ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณจราจร
- โครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพาน วางแผนการทำงานให้สอดรับกับช่วงเทศกาล เตรียมความพร้อมคืนผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- เตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146, CCTV, วิทยุสื่อสาร และระบบ Conference ให้พร้อมใช้งาน
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน เช่น รถประชาสัมพันธ์ คลิปเสียง (Mobile Unit) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564)
- โครงการก่อสร้าง บูรณะถนนและสะพาน คืนพื้นผิวจราจรเรียบร้อย และหยุดการก่อสร้างช่วงเทศกาล
- จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่กรมฯ กำหนด
- จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146, CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference
- จัดตั้งชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมเก็บข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
- จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทาง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบบริเวณที่เสี่ยงอันตราย หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน คลิปเสียง หนังสือพิมพ์ และวิทยุ

ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 17 เมษายน-21 มิถุนายน 2564)
- รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกัน
- สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น
- เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น) จุดเสี่ยงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...