xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.จับมือ DEPA พัฒนา “วังจันทร์วัลเลย์” สู่เมืองอัจฉริยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ปตท.จับมือ DEPA ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนา “วังจันทร์วัลเลย์” สู่เมืองอัจฉริยะ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ ระหว่างบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  เพื่อร่วมกันนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลของทั้ง 2 หน่วยงานมาประยุกต์ใช้ใน “วังจันทร์วัลเลย์” ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ การบริหารจัดการภาครัฐ การเดินทางและขนส่ง พลเมือง และการดำรงชีวิต รวมไปถึงการพัฒนาระบบข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (City Data Platform) เพื่อสนับสนุนการยื่นขอรับรองตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของการเป็น “เมืองอัจฉริยะเพื่อเป็นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเมืองแห่งมาตรฐานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับสากล” ตลอดจนยกระดับทักษะให้บุคลากรของเมืองและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม อันจะช่วยพัฒนาประเทศไทยสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต  
กำลังโหลดความคิดเห็น...