xs
xsm
sm
md
lg

รับเหมาร้อง “คมนาคม” สอบพฤติกรรมบิ๊ก ทอท.ใช้อำนาจมิชอบเลิกทำสัญญาสร้างอาคารกรุ๊ปทัวร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ผู้รับเหมาร้อง “คมนาคม” สอบพฤติกรรม “ทอท.” ยกเลิกทำสัญญาสร้างอาคารเช็กอินกรุ๊ป (ATTA) ไม่โปร่งใส จงใจให้ข้อมูลไม่ครบบิดเบือนและเป็นเท็จทำให้เสียหาย ขอคืนความเป็นธรรม ด้านคน ทอท.ชี้องค์กรมีปัญหาประมูลแฝงผลประโยชน์จึงถูกร้องเรียนฟ้องร้องบ่อย

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายทรรศิน จงอัศญากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ยื่นหนังสือถึงกองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนพฤติการณ์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กรณีใช้อำนาจโดยไม่ชอบเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เนื่องจาก ทอท.ได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังแจ้งเวียนให้บริษัทเป็นผู้ทิ้งงาน อันเนื่องจากบริษัทเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารบริเวณลานจอดรถ ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง แต่ไม่ได้เข้าทำสัญญา ต่อมา ทอท.ได้มีหนังสือถึงบริษัทให้ชี้แจงเหตุผล ข้อเท็จจริงพร้อมยื่นเอกสารประกอบ ซึ่งบริษัทได้ยื่นหนังสือชี้แจงและยืนยันว่าบริษัทมิได้เป็นผู้ทิ้งงานตามที่ทอท.กล่าวอ้าง

ทั้งนี้ บริษัทได้มีหนังสือ 2 ฉบับไปยัง ทอท.แจ้งความประสงค์ และยืนยันความพร้อมที่จะเข้าลงนามในสัญญาและเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการ แต่ ทอท.กลับเพิกเฉย โดย ทอท.ไม่เคยส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการจ้างมายังบริษัท และได้ตรวจสอบข้อมูลก็ไม่ปรากฏว่า ทอท.ได้ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ

ต่อมา ทอท.ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและให้ผู้รับเหมารายอื่นเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการแทนบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงขอร้องเรียนถึงพฤติกรรม ทอท. และขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของบริษัทที่เกิดจากการกระทำของ ทอท.เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บริษัท

โดยกองตรวจราชการ คมนาคม ได้พิจารณาและเห็นควรมีบัญชาให้ ทอท.ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลมายังคมนาคมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้รับการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว

ซึ่งผู้อำนวยการกองตรวจราชการได้มีหนังสือลงวันที่ 9 ก.พ. 2564 ถึงนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบ

สำหรับโครงการจ้างก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารบริเวณลานจอด ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง งบประมาณ 207.1 ล้านบาท โดย ส.ค. 2561 ทอท.เชิญบริษัทที่ขึ้นทะเบียนผู้ค้ากลุ่มก่อสร้างไว้กับทอท.ให้เสนอราคา แทนวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยอ้างถึงความจำเป็นเร่งด่วนจึงใช้วิธีคัดเลือก แทนวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กำหนดราคากลาง 191.356 ล้านบาท มีผู้เสนอราคา 2 ราย

โดยบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 190.192 ล้านบาท และบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE เสนอราคา 228.575 ล้านบาท

ช่วงเดือน มี.ค. 2562 ผู้บริหารสนามบินดอนเมืองให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้ลงนามยกเลิกการจัดจ้างบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่งคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562 เนื่องจากบริษัทอันดันที่ 1 ไม่เข้ามาลงนามสัญญาตามกำหนด ทำให้ ทอท.ต้องยกเลิกสัญญา รวมทั้งจะทำการขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) บริษัทเป็นผู้ทิ้งงาน

และจะเชิญบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE ซึ่งเป็นผู้ยื่นราคาต่ำสุดเป็นลำดับที่ 2 มาเจรจาแทน

@เอกชนยันพร้อมทำสัญญาก่อสร้าง ชี้ ทอท.จงใจแจ้งคลังไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ ตามเอกสารของ ทอท.ที่แจ้งถึงปลัดกระทรวงการคลังระบุว่า บริษัททีฯ เป็นผู้ทิ้งงาน ได้อ้างอิงว่า ทอท.มีหนังสือถึงบริษัท ลงวันที่ 14 พ.ย. 2561 ให้เข้าทำสัญญา และบริษัททีฯ มีหนังสือลงวันที่ 29 พ.ย. 2561 แจ้งว่า ได้ตรวจสอบร่างสัญญาพบว่าเนื้อหาไม่ตรงกับ TOR ต้องมีการแก้ไขสัญญาบางส่วน ประกอบกับบริษัทฯ ประสบปัญหาการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ ATTA เนื่องจากสถาบันการเงินพิจารณาว่าเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างที่กำหนดให้จ่ายค่าก่อสร้างเมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จทั้งหมด จึงไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้จนกว่าจะแก้ปัญหาแล้วเสร็จ

ต่อมา ทอท.มีหนังสือ ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2561 แจ้งเตือนให้ทำสัญญาภายใน 7 วัน หากไม่ติดต่อจะพิจารณายกเลิกการจ้าง โดยบริษัทมีหนังสือลงวันที่ 12 ธ.ค. 2561 แจ้งว่าไม่สามารถเข้าลงนามสัญญาได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องวงเงินสินเชื่อ และขอให้ ทอท.พิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ทอท.มีหนังสือ ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2561 แจ้งเตือนให้ทำสัญญาภายใน 7 วัน หากไม่ติดต่อจะยกเลิก ต่อมาวันที่ 11 มี.ค. 2562 ทอท.ได้ยกเลิกจ้างบริษัท

@แฉส่งหนังสือยืนยัน 2 ฉบับ แต่ ทอท.เพิกเฉย

จากข้อมูลดังกล่าว บริษัททีฯ ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งงานตามที่ ทอท.อ้าง ในทางกลับกัน บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าลงนามสัญญาและเข้าก่อสร้างโครงการ และได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์และยืนยันไปยัง ทอท. 2 ฉบับ ได้แก่ หนังสือลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 และลงวันที่ 2 พ.ค. 2562 แต่ ทอท.กลับเพิกเฉย และ ทอท.ไม่เคยส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการจ้างมายังบริษัท และจากการตรวจสอบข้อมูลก็ไม่ปรากฏว่า ทอท.ได้ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา แต่ต่อมา ทอท.กลับประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อการเสนอราคาให้ผู้รับเหมารายอื่นแทน

เรื่องนี้ ทอท.จงใจละเว้นไม่กล่าวถึงหนังสือของบริษัทที่แจ้งว่าพร้อมเข้าลงนามสัญญาและวางหลักประกัน โดยขอให้ ทอท.ตอบกลับเพื่อนัดวันและเวลาในการเข้าทำสัญญา ซึ่งการที่ ทอท.ละเว้นไม่เรียกให้บริษัทเข้าทำสัญญาและละเว้นไม่แจ้งข้อเท็จจริงให้ปลัดกระทรวงการคลังทราบความจริง สร้างความเสียหายแก่บริษัทอย่างมาก และจงใจสรุปสาระสำคัญของหนังสือที่บริษัทแจ้งยืนยันความพร้อมผิดเพี้ยนไปจากความจริง โดยกล่าวข้อความอันเป็นเท็จว่าบริษัทแจ้งว่าอยู่ในระหว่างจัดหาแหล่งเงินทุน

แหล่งข่าวจาก ทอท.ให้ความเห็นว่า โดยปกติทั่วไปการประมูลที่ ทอท.ประกาศตัวผู้ชนะแล้วจะต้องมีการเจรจาเงื่อนไขสัญญาก่อนลงนาม โดยเรียกเอกชนเข้ามาเจรจาตกลงร่วมกันเพราะการประมูลจะมีการแข่งขันราคา บางครั้งเสนอต่ำกว่าราคากลางมาก จึงต้องเจรจาตรวจสอบแผนต่างๆ ว่าจะทำงานได้จริงตามที่เสนอหรือไม่ เป็นต้น ส่วนการจะยกเลิกการจ้าง กรณีที่เจรจาแล้วพบเอกชนจะทำงานไม่ได้ก็ต้องยอมรับร่วมกัน ส่วนโครงการนี้เอกชนยืนยันว่าทำได้และไม่เคยปฏิเสธในการเข้าทำสัญญา แต่ ทอท.กลับยกเลิกและส่อปกปิดข้อมูลของเอกชน จึงทำให้ถูกร้องเรียนพฤติกรรม

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบางโครงการที่ ทอท.เจรจากับบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดยาวนานเป็นปีเพื่อจะลงนามจ้างบริษัทนั้นให้ได้ แต่สุดท้ายบริษัทกลับไม่สามารถก่อสร้างได้ และต้องยกเลิกสัญญา และทำให้ทอท.เสียหาย สูญเสียรายได้และโอกาสในการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ทอท.มีปัญหาในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดการเอื้อกับกลุ่มผลประโยชน์ จนขาดมาตรฐานในการดำเนินการและเกิดการร้องเรียนฟ้องร้องมากมาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...