xs
xsm
sm
md
lg

เอ็กโก กรุ๊ปเป็นสมาชิกใน DJSI ปีแรก

เผยแพร่:“เอ็กโก กรุ๊ป” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประจำปี 63 เป็นปีแรก
  
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ปเป็นบริษัทไฟฟ้าของประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI Emerging Markets ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันในฐานะผู้นำธุรกิจไฟฟ้าว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน

แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอ็กโก กรุ๊ป มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่กับพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมอย่างเกื้อกูล เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก เริ่มจากสังคมภายใน  
“การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ระดับสากลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการผลักดันและการสนับสนุนในเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท การขับเคลื่อนของผู้บริหาร ความร่วมมือของพนักงานทุกคนในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างสมดุลทุกด้านท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบัน และอนาคต” นายเทพรัตน์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...