xs
xsm
sm
md
lg

บีซีพีจีชี้ได้รับเงินชำระค่าหุ้น PP แล้ว

เผยแพร่:“บีซีพีจี” เผยขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด (PP) ทั้ง พิลกริม พาร์ทเนอร์ส เอเชีย และ แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส ใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุน และชำระเงินซื้อหุ้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วมูลค่ารวม 4,502.25 ล้านบาท

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เปิดเผยว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในส่วนที่เสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด (PP) ซึ่งได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ พิลกริม พาร์ทเนอร์ส เอเชีย (Pilgrim Partners Asia (Pte.) Ltd. จำนวน 195.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.93% ของทุนชำระแล้ว และแคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส (Capital Asia Investments Pte. Ltd.) จำนวน 195.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.93% รวมทั้งให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) BCPG-W3 ในอัตรา 2.1924 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคาแปลงสิทธิ 8 บาท อายุ 1 ปี อัตราใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 ซึ่งกำหนดให้จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าทั้ง 2 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิและได้ชำระเงินในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับราคาเสนอขายอยู่ที่ 11.50 บาทต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 391.5 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 4,502.25 ล้านบาท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 และมีราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ที่ 8.00 บาทต่อหุ้น จำนวน 178.6 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าการใช้สิทธิรวมเท่ากับ 1,428.80 ล้านบาท คิดเป็นราคาเสนอขายเฉลี่ยเท่ากับ 10.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจึงเข้าข่ายถูกห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“การตอบรับจากการขายหุ้น PP ให้กับพิลกริม พาร์ทเนอร์ส เอเชีย และ แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์สในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทันทีจำนวน 4,502.25 ล้านบาท และจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 อีก 1428.80 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพในการเติบโตของบีซีพีจีที่มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายบัณฑิตกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...